KA – Kontrollansvarig

Vi behövs när du ska bygga!

Enligt Plan- och bygglagen ska det finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Lagen säger också att kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering. Kontrollansvarig ska också ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Vi har den kompetens, erfarenhet och KA-certifiering som behövs för allt från om- och tillbyggnader av småhus och flerfamiljshus till industrilokaler.

Kontakta oss som kontrollansvarig i ett tidigt skede!

Det är viktigt att du kontaktar oss redan i ett tidigt skede i byggprocessen, helst redan i projekteringsstadiet, så att allt kring byggnation och bygglov blir rätt från början. I ansökan om bygglov ska du som bygger föreslå vem som ska vara kontrollansvarig. I bygglovsbeslutet ska det sedan stå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Det här gör vi som kontrollansvariga.

Som kontrollansvariga tar vi tillsammans med byggherren fram ett förslag till kontrollplan för den åtgärden som ska göras. Vi ser sedan till att kontrollplanen följs och alla bestämmelser och villkor följs för åtgärderna. Vi ser också till att alla nödvändiga kontroller utförs.

Sker avvikelser från det som gäller tar vi ansvar för att informera byggherren och, om det behövs, även byggnadsnämnden. Som kontrollansvarig är vi även med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

En annan viktig del av vårt uppdrag är att dokumentera våra byggarbetsplatsbesök och notera sådant som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Inför slutbeskedet lämnar vi ett utlåtande som underlag till byggherren och byggnadsnämnden. Vid rivning hjälper vi som kontrollansvarig till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall samt upprättar rivningsplan.

Vi måste vara självständiga från dig som byggherre.

Vi som kontrollansvarig måste ha en självständig ställning i förhållande till dig som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Vi får till exempel inte vara nära släkt eller jobba inom samma företag. Det handlar om vår trovärdighet.

Ibland behövs vi faktiskt inte alls.

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Det kan till exempel vara åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, små ändringar av en- eller tvåbostadshus, åtgärder på uthus, garage och andra små byggnader och en rad andra saker. Är du osäker så kontakta oss!

Intresserad av våra tjänster?

Tveka in att kontakta oss
Scroll to top